image/svg+xml
image/svg+xml

Tübitak Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve Tübitak Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usulle

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Am ve kapsam

 

Madde 1- Bu Esas ve Usuller, TÜBİTAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere TÜBİTAK tarafından belirlenen projeler karşılığı aktarılacaktutarlar ile TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projelere  ilişkin  tutarların  transferi,  izlenmesi,  harcanması,  kayıt   ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak esas veusulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

 

Dayanak

 

Madde 2- Bu Esas ve Usuller, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

 

Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

 

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

Kurum: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen proje karşılığı hesaplarına para aktarılan ve projelerin fiilen yürütüldüğü genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeliidareleri,

Birim: Kurumun araştırma projeleri ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini  yürüten  veya  kurum  tarafından  belirtilen  işlemleri  yürütmekle görevlendirilen birimini veyaTÜBİTAK merkez ve enstitülerinde projelerle ilgili kayıt ve idari işleri yürütmekle görevli birimini,

Proje: Bu Esas ve Usullerin ilgili bölümüne göre TÜBİTAK destek mevzuatında tanımlanan projeleri veya TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projeleri veya her iki kategoride yeralan projelerin tamamını,


Dış Destekli Projeler: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Kurum Dışına Verilen Hizmetlerin Bedelinin Tespiti ve Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Yönetmelik ile tanımlanan proje ve hizmetleri,

Proje Personeli: Proje yürütücüsü ile araştırmacı, yardımcı personel ve yerine göre danışmanlardan oluşan proje çalışanlarını, TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli   projelerde   ise  araştırmacı,   teknisyen   ve   uzman/uzman   yardımcısı personelden proje çalışmalarını fiilen yürütenleri,

Proje Yürütücüsü: Proje tanımlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı;Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerde ise her bir proje yürütücüsü kurum/kuruluş tarafından görevlendirilen kişiyi,

Araştırmacı:  İlgili bilim  ve/veya teknoloji alanında  gerekli uzmanlığa  sahip, yenilikleri  izleyen,  proje  sonuçlarını  bilimsel  yöntemlerle  değerlendirip yayımlayabilecek veyauygulamaya dönüştürebilecek ve kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan yürütücü dışındaki kişileri,

Yardımcı  Personel:  Proje  yürütücüsünün  veya  araştırmacıların  gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan,  işvereni  kurum olan ve kesin raporda  adı geçmeyen  uzman,  uzman yardımcısı, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personeli,

Danışman:    Projenin    özel    uzmanlık    gerektiren    konularından    birinde

 

hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzmanı, Müşteri: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının karşılanması

amacıyla proje yürütücüsü kurum/kuruluşları TÜBİTAK’ın onayına sunulmak üzere belirleyen, bu kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokol çerçevesinde Ar-Ge projesinin amacını, kapsamını,süresini, bütçesini, şartlarını ve beklenen sonuçlarını tanımlayan, proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje Sözleşmesini, proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar ilemüştereken imzalayan, TÜBİTAK’a ilgili mevzuat kapsamında destek başvurusunda bulunan, proje destek başvurusunun kabul edilmesi ve sözleşme imzalanması durumunda projeninizlenmesi, denetlenmesi ve Başkanlıkla eşgüdümünün sağlanmasından sorumlu olan kamu kurumunu/kuruluşunu, TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projelerde hizmeti talep edenkamu veya özel, gerçek veya tüzel kişiyi,

Proje   Sözleşmesi:   TÜBİTAK   ilgili   mevzuatına   göre   taraflarca   imzalanan sözleşmeyi/protokolü/talimatnameyi,

Proje Dosyası: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projeye ilişkin öneri formu, proje sözleşmesi ve eklerini kapsayan dosyayı,


Gelişme Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen süreler sonunda TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olan format ve usullere uygun olarak sunulan, bilimsel ve mali izleme   amacıyla   kullanılan  raporu,   TÜBİTAK   tarafından   yürütülen   dış   destekli projelerde ise merkez ve enstitüler tarafından belirlenmiş formatta hazırlanan raporu,

Kesin  Rapor:  Proje  sözleşmesinde  belirtilen  bitiş  tarihini  takiben,  TÜBİTAK

 

tarafından istenen format ve usullere uygun olarak sunulan raporu,

 

İhale Yetkilisi: Bu Esas ve Usullere göre belirlenen harcama yetkilisini,

 

Harcama Yetkilisi: Kamu Kurumları Araştırma Projeleri Destekleme Programına göre yürütülen projelerde kurum/kuruluşun projeden sorumlu olmak üzere sözleşmeye yürütücü kuruluş adınaimza atan yönetici ve/veya üst yönetici tarafından belirlenen harcama yetkilisini; diğer projelerde proje yürütücüsünü; TÜBİTAK birimleri tarafından yürütülecek dış destekli proje vehizmetlerde üst yönetici tarafından belirlenen harcama yetkilisini;

Gerçekleştirme Görevlisi: Kamu Kurumları Araştırma Projeleri Destekleme Programına göre yürütülen projelerde proje yürütücüsü, yürütücünün harcama yetkilisi olarak belirlendiği durumdaproje personelinden birisi; diğer projelerde proje yürütücüsü tarafından  öncelikle  proje  personeli  arasından,  olmadığı  takdirde  ise  Birim  veya projenin yürütüldüğü bölüm personeli arasından görevlendirilen kişi veya kişileri (bursiyerler gerçekleştirme görevlisi olarak belirlenemez); TÜBİTAK birimleri tarafından yürütülecek dış destekli proje ve hizmetlerde harcama    yetkilisi tarafından görevlendirilecek kişi ya da kişileri,

Muhasebe Yetkilisi: Sözleşmede yer alan yürütücü kuruluşun muhasebe işlerini gerçekleştiren muhasebe yetkilisini,

Özel Hesap: Kurum muhasebe birimi tarafından her bir proje ve/veya projeler için kamu bankalarında açılan hesabı; TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli proje ve hizmetler için bankalarda açılan hesabı,

Kurum Hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından   faydalanılması   karşılığı   proje   maliyetine   bağlı   olarak   TÜBİTAK tarafından hesaplananve projenin yürütüldüğü kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak  üzere  proje  bütçesine  dahil  edilen  tutarı  veya  TÜBİTAK  tarafından yürütülen dış destekli projelerde TÜBİTAKmevzuatına göre hesaplanan tutarı,

Ekonomik Sınıflandırma Kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak  harcamaların  nitelikleri  itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

 

 

 

TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI

AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI

 

 

 

Projenin değerlendirilmesi ve kabulü

 

Madde 4- Proje başvuru, değerlendirme ve kabulü TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usullere göre yapılır. İmzalanan sözleşmenin yer aldığı proje dosyasının bir örneği kurumagönderilir.

 

 

Proje bütçesi ve süreye ilişkin işlemler

 

Madde 5- a) Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki niteliğinde olan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen öneri formunda yer alan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır.

  1. b)Sözleşmehükümleri ve TÜBİTAK’ın nakit durumu çerçevesinde transfer edilmesine karar verilen tutar, kurum tarafından açılan özel hesaba aktarılır.
  2. c)Projelerdeöngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla;

Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarında öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda; ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla,üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Yapılan bu aktarmalara ve gerekçelerine gelişme raporlarındayer verilir.

Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapılması durumunda ekleme yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının %20’sine kadar yapılacakaktarma proje yürütücüsü tarafından yapılır. Aktarma işleminin veri tabanına işlenmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir.

Aktarma oranının %20’yi aşması durumunda, yapılan gerekçeli başvuru TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.

  1. d)Projelerde öngörülenmalzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi esas olmakla birlikte, projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür  ve  niceliğinin  değiştirilmesinin zorunlu  olması  halinde,  buna  ilişkin  gerekçeli başvuru TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu karar, TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.
  2. e)Projeyeilişkin gerekçeli ek ödenek talebi, TÜBİTAK tarafından karara bağlanır ve sonucundan ilgililere bilgi verilir.

  1. f)Projesüresi, projenin tabi olduğu mevzuat aksini belirtmediği sürece sözleşmede öngörülen sürenin en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçelibaşvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu karar, TÜBİTAK tarafından kuruma ve proje yürütücüsüne bildirilir.

 

 

Ön ödeme ve mahsup işlemleri

 

Madde 6- Ön ödeme limitleri yılı bütçe kanununda özel bütçeli idareler için öngörülen ön ödeme tutarlarını aşmamak kaydıyla TÜBİTAK tarafından belirlenir. Alımlar bu limitler dâhilinde projeyürütücüsü veya görevlendireceği mutemetler tarafından yapılır. Seyahat için yapılacak ön ödeme talepleri diğer ön ödeme taleplerinden bağımsız olarak yapılabilir.

Ön ödeme talepleri, proje bütçesine bağlı olarak ve ekonomik sınıflandırma kodu belirtilmeksizin toplam  tutar üzerinden  birime  yapılır.  Talep  edilen  ön  ödeme tutarı,  proje  ödeneğinin  kontrolünü  müteakip,  harcama  yetkilisi  tarafından onaylandıktan  sonra  muhasebe  yetkilisince  en  geç  dört  işgünü  içerisinde  ilgililerin banka hesabına aktarılır.

Alınan ön ödemelerin yurt içi alımlarda en geç iki ay içinde, yurt dışı alımlarda en geç altı ay içinde, seyahatler için ayrıca alınan ön ödemelerin ise seyahat bitiminden (önceden yapılmışbir programa bağlı olarak ve aralarındaki süre on günü geçmeyecek periyotlar halinde birden fazla yapılan seyahatler tek bir seyahat olarak kabul edilir.) sonra otuz gün içinde kapatılmasıgerekir. Arkeolojik kazı çalışmaları gibi uzun süreli saha çalışmalarında alınan ön ödemeler altı ay içinde mahsup edilebilir. Alınan ön ödeme ile gerçekleştirilecek harcamaların sözleşmedebelirtilen proje bitiş tarihinden önce yapılması esastır.

Mahsup işlemi, yapılan harcamaların birim tarafından proje bütçesindeki ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleştirilir. Mahsupsüresi sonunda ön ödeme tutarının en az % 50'si harcanmadan iade edildiği takdirde harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından istenebilir ve sonucunda yürütücünün veya mutemedinihmal, kusur veya suiistimalinin tespiti  halinde  harcanmayan  tutarlara  6183  sayılı  Kanuna  göre  gecikme  zammı oranında faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve özelhesaba yatırılır.

Mahsup süresi sonunda kapatılmayan ön ödeme tutarları ile ilgili olarak mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikmezammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edilir ve özel hesaba yatırılır.

Proje  bütçesinde  yer  almak  kaydı  ile  ön  ödeme  talebinin  yapıldığı  tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgesi ön ödemenin mahsubunda kabul edilebilir.


Bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz. Aynı kişi mutemet olarak aynı anda birden fazla projeden ön ödeme alabileceği gibi aynı projede birdenfazla mutemet de tayin edilebilir. Mutemet olarak görevlendirilen her bir kişiye mutemedi olduğu her bir proje için TÜBİTAK tarafından belirlenen limiti geçmemek ve bu limitler mutemetbazında ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla ön ödeme yapılabilir.

İşin belirlenen süreden önce tamamlanması yada tamamlanamayacağının anlaşılması durumlarında  bu Esas ve Usullerde belirlenen  süreler beklenilmeksizin mahsubu yapılır. Mahsupevrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı veya bu belgelerin icmal listesi (ön ödeme/kesin hesap formu) "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallarmuayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek yürütücü ve/veya varsa araştırmacı tarafından imzalanır.

Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki ön ödemeyi başka bir

 

mutemede devredebilir.

 

Ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama belgelerinin mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılıizni muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, ön ödeme kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan mutemede verilir.

Harcamaların belgelendirilmesinde TÜBİTAK tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır. Bunun dışında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanabilir.

 

 

İhale işlemleri

 

Madde 7- Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje yürütücüsü tarafından birime yapılır. Alımlar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge  Projeleri İhale Yönetmeliği (TÜBİTAK'ın  organizasyonuna bağlı olan ve/veya diğer kurumlara uygulanamayacak maddeleri hariç) ile bu Yönetmeliğe bağlı olarak TÜBİTAK tarafındanbelirlenen limitler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğine göre oluşturulan komisyonlarda, proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olmadığı durumlarda projeyürütücüsü ve her halde en az bir proje personeli görevlendirilir. Proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olduğu durumlarda yürütücünün isteği üzerine kurum tarafından oluşturulmuş ihalekomisyonları marifetiyle de (komisyonda proje personeli bulunmaksızın) alımlar gerçekleştirilebilir.


Bu kapsamda ön ödeme alınarak yapılan alımlar hariç alınacak  makine ve teçhizata ait teknik şartnamenin kurumda görevli proje personeli ve/veya proje yürütücüsününgörevlendireceği kişiler tarafından hazırlanması ve proje yürütücüsü tarafından onaylanması zorunludur. İdari şartnameler ise kurumun bu projelerin satın almaları için belirlediği birimtarafından hazırlanır.

 

 

Projelerde durum değişikliği

 

Madde 8- Projelerin durdurulması, yürürlükten kaldırılması ve iptali ile ilgili hususlarda projenin tabi olduğu ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

 

 

Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri

 

Madde  9-  Satın  alınan  mal  ve  hizmete  ilişkin  olarak  düzenlenen  fatura  ve benzeri belgeler ilgili kurum adına proje adı belirtilerek düzenlenir. Doğrudan temin suretiyle yapılan satınalmalara ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgeler yürütücü ve/veya  varsa  araştırmacı  ve/veya  satın  alma  işlemini  yürüten  görevli  tarafından “Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır vebelirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek imzalanır.

Taşınır  Mal  Yönetmeliğinde  “dayanıklı  taşınırlar”  olarak  tanımlanan malzemelerin kurumun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak  kurum  taşınırlarına projenin  fiilen  yürütüldüğü  birim  adına  kaydedilir  ve "Taşınır İşlem Fişi"nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen taşınır yürütücü veya  uygun  gördüğü  bir  proje  personeli adına  zimmet  fişi  düzenlenerek   ilgili yürütücünün veya proje personelinin kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan diğer taşınırlar kaydedilmez. Kamu Kurumları AraştırmaProjelerini Destekleme Programına   ve   TÜBİTAK   Birimlerince   Yürütülen   Projelere   İlişkin   Yönetmelik kapsamında   desteklenen   projelerde   proje   kapsamında   satın   alınan   ve   proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak malzeme ve cihazlardan proje sözleşmesi hükümlerine göre müşteri kuruluşa devredilecek olanlar kurum taşınırına kaydedilmez   ve   söz   konusu   bu   taşınırların   proje   tamamlanıncaya   kadar   tüm sorumluluğu proje yürütücülerine aittir.

 

 

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme

 

Madde 10- Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri bu Esas ve Usuller ile genel hükümler çerçevesinde kurumun ilgili birimleri tarafından yerinegetirilerek, proje gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise kurumun harcamayetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç dört işgünü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.


Bursiyerlere projede uygulama yaptıkları ayı takip eden ayın ilk haftasında burs ödemelerinin yapılması esastır. Proje yürütücüleri burs ödemelerinin zamanında yapılması  için  her  türlü tedbiri  almaktan  sorumlu  olup  burs  ödemelerinde  geçerli olmayan bir nedenden dolayı gecikme olması ve bu durumun TÜBİTAK'a bildirilmesi halinde TÜBİTAK tarafından gecikmeningerekçeleri istenebilir. Burs ödemelerinin yapılmasında ihmal, kusur ve suiistimali olduğu anlaşılan proje yürütücüsü hakkında sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Projelerde harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapan kişiler kurum dışında geçici olarak görevlendirilmeleri veya izinli olmaları halinde yetkilerini bu süreyle sınırlı veyazılı olarak proje personeli veya kurumdan birine devredebilir. Bunun dışında yetki devri yapılamaz.

 

 

Muhasebe işlemleri

 

Madde 11- Özel hesaba transfer edilen miktarlar ve projelere ilişkin giderler, kurum gelir-gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda kurumların tabi olduğumuhasebe yönetmeliklerine göre izlenir.

Ödenek ve harcamaların ayrıntılı takibini sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanmış Transfer Takip Sistemi (TTS) içerisinde proje bazında ve ekonomik sınıflandırma kodlarıitibariyle muhasebe kayıtları tutulur.

 

 

Bilimsel ve mali izleme

 

Madde 12- Projenin bilimsel ve mali yönden izlenmesi TÜBİTAK tarafından yapılır. İzleme, sözleşmede belirtilen süreler sonunda, TÜBİTAK tarafından belirlenen format ve usullere uygun olarak hazırlanan gelişme raporlarına dayanılarak yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde, projenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından proje izleyicisi görevlendirilerek yerinde inceleme de yapılabilir. Gelişme raporunun ve varsa izleyici raporlarının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması halinde izleyendöneme ait ihtiyaç duyulan ödenek, bütçe planı ve nakit durumuna göre özel hesaba transfer edilir.

TÜBİTAK, proje kapsamında alınan ve/veya projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ve ekonomik değer taşıyan proje ürünleriyle ilgili düzenleme yapmaya yetkilidir.

 

 

Sorumluluklar

 

Madde 13 - Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Esas ve Usulleri TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, proje ödeneğininproje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından   doğacak   her   türlü   zararın   tazmininden   sorumludur.   Proje


yürütücüsünün  yürütücüler  grubu  olması  halinde,  bu  hüküm  tüm  yürütücüler  için müştereken ve müteselsilen uygulanır.

Müşteri, projenin, yürütücü ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmesinin izlenmesinden ve proje sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,

Kurum, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevler çerçevesinde projenin, sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden ve TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasından,

TÜBİTAK, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından, sorumludur.

Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında  kalan  ihale  komisyonu,  muayene  ve  kabul  komisyonu  gibi  komisyonlarda görevli diğer personel ilgiliTÜBİTAK mevzuatı, hüküm bulunmayan hallerde ise 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mali mevzuat çerçevesinde sorumludur.

 

 

Kurum hissesi ve proje sonu işlemleri

 

Madde 14- Kurumun bilimsel araştırmalarında kullanılmak üzere proje bütçesinde yer alan kurum hissesi, projenin gelişme raporları kabul edildikçe, raporun kapsadığı dönem içindeki projeteşvik ikramiyesi dışında kalan proje bütçesinin en fazla

%50’si oranında ödenir.

 

Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile  Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır. Kurum hissesi harcamalarında,harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir.

Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir. Aynı kurumda yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi mümkündür.

Birden fazla projenin kurum hisselerinin bir alım için kullanılması halinde, harcama belgesinin aslı bir projeye, diğer projelere ise asıl belgenin kullanıldığı proje numarası belirtilerek harcamabelgesinin kopyası, kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba aktarılamaz. Bir projeye ek ödenek verilmesi durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.

Proje sonuç raporunun kabulünü takiben proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihi itibarıyla kabul edilen harcamalar dikkate alınarak özel hesapta kurum hissesi hariç kalan bakiye,TÜBİTAK tarafından gönderilen talep yazısı üzerine kurum tarafından TÜBİTAK’a iade edilir.


Proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde harcanmayan kurum hissesi bu sürenin sonunda TÜBİTAK’a iade edilerek özel hesap kapatılır.

 

 

Proje maliyet unsurları

 

Madde 15- a) Projelerde, projenin gerektirdiği ve proje bütçesinde yer alan aşağıdaki giderler masraf olarak kabul edilir.

-Her türlü donanım, donanım bölümü, bilgisayar, bilgisayar aksamı, basılı ve elektronik yayın vb. diğer malzemelere ilişkin giderler.

-Endüstriyel sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, laboratuar sarf malzemeleri, tarım ürünleri, kırtasiye vb. malzemeler ile proje süresince kullanıldıktan  sonra  elden  çıkacağı  varsayılan  küçük  el  araçlarına  ilişkin  giderler (pense, tornavida, mouse vb.).

-Danışmanlık,  teçhizat  bakım  ve onarımı,  her  türlü bilgisayar  yazılım  lisans bedeli ve güncelleme giderleri, basım, patent giderleri, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescil giderleri,kamu ve özel kuruluşlara yaptırılacak Ar-Ge giderleri ile diğer hizmet alımlarına ilişkin giderler.

-Yurt içi ve yurtdışı seyahatlerde yol, gündelik ve konaklama giderleri, yakıt dahil araç kirası masrafları, özel oto ile yapılan seyahatlerde TÜBİTAK’ın belirlediği sınırlamalar dahilindeyakıt giderleri, taşıma giderleri, kargo ve posta giderleri, proje aşamasında  yapılan  yayınları  (TÜBİTAK  desteğinin  belirtilmiş  olması  koşuluyla) sunmak üzere ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım giderleri ile buna ilişkin diğer giderler.

- Proje teşvik ikramiyesi ve personel giderleri.

 

-Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan kurum hissesi.

- TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik kapsamında proje sözleşmesiyle kabul edilmiş diğer giderler.

  1. b)Projelerde aşağıdaki giderlermasraf olarak kabul edil

 

- Proje önerisi hazırlama masrafları.

 

  Projenin   sonuçlarının   ticari   uygulamaya   dönüştürülmesi   için   yapılan

 

masraflar.

 

- Isıtma, aydınlatma ve haberleşme amaçlı giderler.

 

- Altyapıya yönelik inşaat giderleri.

 

- Muhasebe, sekreterlik vb. idari personel giderleri.

 

- Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.


Personel ödemeleri

 

Madde 16- TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarınınkadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlarüzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenir.   Bu   projelerde   görev   alan   diğer   proje   personeline   ve   hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret

ödenir.

 

Projede görevlendirilenlere proje bütçesinde öngörülen tutarlar dahilinde yapılacak ödemeler ile diğer yasal mali yükümlülükler, kurum tarafından proje bütçesinden yapılır ve bu ücretlerden yapılacak yasal kesintilere ilişkin yükümlülükler işveren sıfatı ile kurum tarafından yerine getirilir.

Kamu personeli olmayan yardımcı personele, harcırah ödemeleri hariç olmak üzere ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Proje ile ilgili hizmetler, proje bütçesinin ilgili ekonomiksınıflandırma kodunda yeterli ödenek yer alması koşulu ile hizmet alımı yöntemiyle de temin edilebilir.

Proje teşvik ikramiyesi ödemeleri; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi İş Kanununun ilgili hükümleri gereğince yapılacak ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Proje kapsamında iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak personelle yapılacak  sözleşmelerde,  ilgili  projenin  adı  ile  proje  süresi  içerisinde  kalınmak kaydıyla sözleşme süresininbelirtilmesi zorunlu olup, bu personelin işe başlama ve ayrılmalarına ilişkin bilgiler kurumun konuyla ilgili birimine bildirilir ve gerekli işlemler bu birimlerce yapılır.

Proje personeline yapılacak ödemeler ile proje kapsamında gerçekleştirilen harcamalara  ilişkin  yasal  kesintiler,  ilgili  kurumlara  muhasebe  yetkilisi  tarafından süresi içinde gönderilir.

 

 

Yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları

 

Madde 17- Projenin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin idari işlemler kurum uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yurt içi seyahatlere ilişkin gündelikler; yürütücü ve araştırmacılar için 39 TL, diğer proje personeli ile projenin gerektirdiği seyahatlerde yer alan kişiler için 35 TL olarak ödenir. Bututarlar bir önceki yılsonu TÜFE ortalama yüzde değişimi oranında


artırılır. Hesaplama sonrasında oluşan küsuratlar atılır. Belirlenen gündelikler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan istisna tutarı kadar kısmını geçemez.Uygulanacak gündelik tutarları her yıl TTS web sayfasında duyurulur. Yurt içi seyahatlerde belgelendirilmesi karşılığı gündeliklerin iki katına  kadar ve  süre  sınırı bulunmaksızınkonaklama bedeli ayrıca ödenir. Geçici bir görevle memuriyet mahalli içinde veya dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeğizamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.   Yurt içi seyahatlere ilişkin olarak bu Esas ve Usullerde hükümbulunmayan hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Yurt dışı seyahatlerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

Transferin durdurulması

 

Madde 18- Projenin yürütülmesi sırasında, gelişme raporlarından veya TÜBİTAK’a konuya ilişkin müracaatlardan, projenin bu Esas ve Usullerde öngörülen şekilde yürütülmediğinin veyayürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde, söz konusu transfer işlemi durdurulur ve varsa proje için özel hesaba aktarılan tutarlardan kalanlar TÜBİTAK’a iade edilerek proje bu Esas veUsuller kapsamı dışında tamamlanır.

Bu durumda bu projeye ait kalan kurum hissesi ödenmez.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

 

TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

 

 

Ön ödeme ve mahsup işlemleri

 

Madde 19- Ön ödeme limitleri yılı bütçe kanununda özel bütçeli idareler için öngörülen ön ödeme tutarlarını aşmamak kaydıyla TÜBİTAK tarafından belirlenir. Alımlar bu limitler dahilindeharcama yetkilisi veya uygun görmesi halinde yürütücü veya bunların görevlendireceği mutemetler tarafından yapılır. Seyahat için yapılacak ön ödeme talepleri diğer ön ödemetaleplerinden bağımsız olarak yapılabilir.

Ön ödeme talepleri, proje bütçesine bağlı olarak ve ekonomik sınıflandırma kodu belirtilmeksizin toplam tutar üzerinden birime yapılır. Talep edilen ön ödeme tutarı, proje ödeneğininkontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince en geç dört işgünü içerisinde ilgililerin banka hesabına aktarılır.

Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve  yurt dışından temini zorunlu bulunan malların temini ile ilgili olarak, yüklenicilerin akreditif


karşılığı  kredi  şeklindeki  ödemeleri  kabul  etmemeleri  halinde  imzalanan sözleşmelerde  ön  ödeme  yapılacağı  yönünde  hüküm  bulunması  kaydıyla,  ilgili merkez ve enstitülerininyönetim kurullarının onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilir. Yurtiçi alımlarda,   zorunlu hallerde teminat alınmaksızın nakit veya kredikartı kullanılarak peşin ödeme suretiyle alım yapılabilir.

Alınan ön ödemelerin en geç üç ay içerisinde, yurtdışı alımlarda altı ay içerisinde, seyahatler için ayrıca alınan ön ödemelerin ise seyahat bitiminden sonra otuz gün içinde kapatılması gerekir. Mahsup işlemi, yapılan harcamaların birim tarafından proje bütçesindeki ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleştirilir.Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutarının en az % 50'si harcanmadan iade edildiği takdirde harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından istenebilir ve sonucunda yürütücünün veyamutemedin ihmal, kusur veya suiistimalinin tespiti halinde harcanmayan tutarlara 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve özel hesaba yatırılır.

Mahsup  süresi  sonunda  kapatılmayan  ön  ödeme  tutarları  ile  ilgili  olarak mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Kalan tutarlar üzerinden

6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edilir ve özel hesaba yatırılır.

Proje bütçesinde yer almak kaydı ile ön ödeme talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgesi ön ödemenin mahsubunda kabul edilebilir. Bir ön ödemenin usulüneuygun mahsubu yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz. Aynı kişi mutemet olarak aynı anda birden fazla projeden ön ödeme alabileceği gibi aynı projede birden fazla mutemet de tayinedilebilir. Mutemet olarak görevlendirilen her bir kişiye mutemedi olduğu her bir proje için TÜBİTAK tarafından belirlenen limiti geçmemek ve bu limitler mutemet bazında ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla ön ödeme yapılabilir.

İşin belirlenen süreden önce tamamlanması ya da tamamlanamayacağının anlaşılması durumlarında bu Esas ve Usullerde belirlenen süreler beklenilmeksizin mahsubu yapılır. Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı veya  bu  belgelerin  icmal  listesi  (ön  ödeme/kesin  hesap  formu)  "Piyasa  fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallarmuayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz teslim alınmıştır” şerhi düşülerek yürütücü ve/veya varsa araştırmacı tarafından imzalanır.

Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki ön ödemeyi başka bir

 

mutemede devredebilir.


Ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama belgelerinin mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden mutemetçe tutanak ve  harcama  yetkilisinin  yazılı izni muhasebe yetkilisine  ibraz edilerek,  ön  ödeme kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan mutemede verilir.

Harcamaların belgelendirilmesinde TÜBİTAK tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır. Bunun dışında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanabilir.

 

 

İhale işlemleri

 

Madde 20- Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje yürütücüsü tarafından birime yapılır. Alımlar, 23/07/2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğine göre gerçekleştirilir.

Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğine göre oluşturulan komisyonlarda, proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olmadığı durumlarda proje yürütücüsü ve her halde en az bir  proje personeligörevlendirilir.  Proje yürütücüsünün  harcama  yetkilisi olduğu durumlarda   yürütücünün   isteği   üzerine   kurum   tarafından   oluşturulmuş   ihale komisyonları marifetiyle de (komisyondaproje personeli bulunmaksızın) alımlar gerçekleştirilebilir. Kurulacak muayene ve kabul komisyonlarında proje personelinden birinin görevlendirilmesi zorunludur.

Kurulacak muayene ve kabul komisyonlarında proje personelinden birinin görevlendirilmesi zorunludur.

Bu kapsamda ön ödeme alınarak  yapılan alımlar hariç alınacak  makine ve teçhizata ait teknik şartnamenin kurumda görevli proje personeli ve/veya proje yürütücüsününgörevlendireceği kişiler tarafından hazırlanması ve proje yürütücüsü tarafından onaylanması zorunludur; idari şartnameler ise kurumun bu projelerin satın almaları için belirlediği birimtarafından hazırlanır.

 

 

Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri

 

Madde 21- Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler ilgili merkez/enstitü adına proje adı belirtilerek düzenlenir. Doğrudan temin suretiyle yapılan satınalmalara ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgeler yürütücü ve/veya varsa araştırmacı ve/veya satın alma işlemini yürüten görevli tarafından "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır vebelirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek imzalanır.

Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar” olarak tanımlanan ve kesin olarak mülkiyetinin yürütücü kuruluşta kalacağı kabul edilen malzeme ve cihazların


muayene ve kabulü yapılarak kurum taşınırlarına projelerin fiilen yürütüldüğü birim adına kaydedilir ve "Taşınır İşlem Fişi"nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen taşınırzimmet fişi düzenlenerek ilgili yürütücünün veya uygun gördüğü bir proje personelinin kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan diğer taşınırlar kaydedilmez. Proje sözleşmesihükümlerine göre müşteri kuruluşa devredilecek olanlar kurum taşınırına kaydedilmez ve söz konusu bu taşınırların proje tamamlanıncaya kadar tüm sorumluluğu proje yürütücülerine aittir. Sözleşme sonuçlandıktan sonra proje sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ilgili kurum/kuruluşlara devri gereken malzeme ve cihazların devri yapılarak ilgili kurum/kuruluşların ayniyatkayıtlarına dâhil edilir.

 

 

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme

 

Madde 22- Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri bu Esas ve Usuller ile genel hükümler çerçevesinde birim tarafından yerine getirilerek, projegerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise merkez/enstitülerin harcama yetkilisitarafından verilen talimata istinaden muhasebe yetkilisi tarafından dört işgünü içerisinde ödenir.

Projelerde harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapan kişiler kurum dışında geçici olarak görevlendirilmeleri veya izinli olmaları halinde yetkilerini bu süreyle sınırlı veyazılı olarak proje personeli veya kurumdan birine devredebilir. Bunun dışında yetki devri yapılamaz.

 

 

Muhasebe işlemleri

 

Madde 23- Özel hesaba transfer edilen miktarlar ve bunlara ilişkin giderler, TÜBİTAK gelir-gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda ve TÜBİTAK'ın tabi olduğu muhasebe yönetmeliğine göre izlenir.

 

 

Yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları

 

Madde 24- TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projeler kapsamında yurt içi   ve   yurt   dışı   seyahatlere   ilişkin   idari   işlemler   merkez/enstitü   uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yurt içi seyahatlere ilişkin gündelikler; yürütücü ve araştırmacılar için 39 TL, diğer proje personeli ile projenin gerektirdiği seyahatlerde yer alan kişiler için 35 TL olarak ödenir. Bu tutarlarbir önceki yılsonu TÜFE ortalama yüzde değişimi oranında artırılır. Hesaplama sonrasında oluşan küsuratlar atılır. Belirlenen gündelikler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24’üncümaddesinde yer alan istisna tutarı kadar kısmını geçemez. Uygulanacak gündelik tutarları her yıl TTS web sayfasında duyurulur. Yurt içi seyahatlerde belgelendirilmesi karşılığıgündeliklerinin üç katına kadar ve süre sınırı


bulunmaksızın konaklama bedeli ayrıca ödenir. Geçici bir görevle memuriyet mahalli içinde veya dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.   Yurt içi seyahatlere ilişkin olarak bu Esas veUsullerde hüküm bulunmayan hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak görevlendirmelerde bu Esas ve Usullerin yurt içigörevlendirmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

Yurt dışı seyahatlerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Bu seyahatlere ilişkin ödemeler, proje bütçesi çerçevesinde proje sözleşmesi/protokolünde  farklı  belirlenmesi  halinde  bu  tutarlar  üzerinden gerçekleştirilir.

 

 

Öz gelirlerle yürütülen Ar-Ge hizmetleri

 

Madde 25- TÜBİTAK ve bağlı birimlerinde finansmanı öz gelirlerle sağlanan ve dış destekli proje haline dönüşmesi muhtemel Ar-Ge hizmetleri de bu Esas ve Usuller kapsamında yürütülür.

 

 

Çeşitli hükümler

 

Madde 26- Projelerin değerlendirilmesi ve kabulü,   bütçesi, süresi, durum değişikliği, idari ve mali yönden izlenmesi ve denetimi, sorumluluklar, proje sonu işlemler, kurum hissesi, maliyetunsurları, personel ödemeleri gibi hususlar ilgili sözleşme/protokol hükümlerine ve/veya TÜBİTAK mevzuatına göre yürütülür.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORTAK HÜKÜMLER

Ekonomik sınıflandırma kodlarının kullanımı

 

Madde 27- Projelerin bütçelendirmesinde ve uygulanmasında kullanılacak ekonomik sınıflandırma kodları TÜBİTAK tarafından belirlenir.  Mal ve hizmet alımı ile sermaye giderleri ayırımındakullanılan ve Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ile TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projeler için uygulanmaz.

 

 

Fikri mülkiyet hakları

 

Madde 28- Projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu bir hak meydana  geldiği  takdirde  öncelikle  proje  sözleşmesi  hükümleri  çerçevesinde,  bu


konuda hüküm bulunmaması halinde ise 278 sayılı TÜBİTAK Kanununun konuya ilişkin hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

 

 

Mali denetim

 

Madde 29- Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar projelerin tabi olduğu mevzuat kapsamında Sayıştay tarafından denetlenir.

Ayrıca yapılan harcamalar ilgisine göre TÜBİTAK ve/veya kurum  denetçileri tarafından da denetlenir.

Kurum  denetimi sonucunda bu Esas ve Usullere aykırılık  teşkil eden bir hususun tespiti halinde denetim sonucu kurum tarafından TÜBİTAK’a iletilir. Türk Ceza Kanunu açısındansuç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında kurum tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

 

Gizlilik

 

Madde 30- Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup, bu süreçte yer alan ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur.

 

 

Yürürlük

 

Madde 31- Bu Esas ve Usuller 1/1/2009'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.

 

 

Yürütme

 

Madde 32- Bu Esas ve Usuller TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı

Yürürlüğe Giriş

 

Tarihi

 

Esas Metni

23/10/2008 tarih ve 170 sayılı Toplantının 9

 

numaralı kararına istinaden

 

1/1/2009

 

PDF

 

 

 

Değiştiren Bilim

 

Kurulu Kararı

 

 

Değiştirilen Maddeler

Yürürlüğe

 

Giriş

 

Tarihi

 

 

06/11/2010 tarih ve 191 sayılı Toplantı

3 üncü madde, 6 ncı maddesi, 7 nci maddenin birinci

 

ve ikinci fıkraları,

 

8 inci maddenin birinci fıkrası değiştirilmiş ve diğer fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır, 12 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve ikinci fıkra eklenmiştir,

 

 

 

 

01/01/2011


 

 

14 üncü madde, 17 nci maddenin ikinci fıkrası, 19

 

uncu maddenin üçüncü fıkrası, 20 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 24 üncü madde, 26 ncı madde.

 

01/02/2014 tarih

 

ve 227 sayılı toplantı

3’ncü maddedeki “Kurum Hissesi” tanımı ile 14’ncü

 

maddenin 1’nci, 2’nci ve 3’ncü maddeleri değiştirilmiştir.

 

 

01/02/2014

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü