image/svg+xml
image/svg+xml

Görev ve Çalışma Alanları


 
- Üniversitede proje yapma kültürünün yerleşmesine öncülük etmek, üniversitenin stratejik planları ve öncelikleri doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak amacıyla bu projelerin ve projeleri hazırlayanların teşvik edilmesini sağlamak,
 
- Ulusal, uluslararası projeler ve araştırma destek programları ile bunların başvuru tarihlerinin duyurularını yapmak, araştırmacıları bilgilendirmek (web sitesi, toplantılar, seminerler vb.)
 
- Proje hazırlanması ve yönetimiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
 
- Proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları yapmak; özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine önerilerde bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
 
- Üniversitenin öğretim elemanları, araştırma merkezleri ya da diğer birimleri tarafından yürütülen, ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen projelerin ön hazırlık, başlama, uygulama, raporlama ve tamamlama aşamalarını takip etmek,
 
- Proje yürütücüsünün başvurusu halinde proje çıktılarının fikri-sınai mülkiyet hakkı taşıyıp taşımadığını belirlemek, fikri-sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler, ticarileşme, tescil ve patent başvuru sürecinde proje sahiplerine destek vermek,
 
- Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,
 
- Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından ulusal ya da uluslararası kurumlarca desteklenmek üzere hazırlanan projeleri kayda geçirmek, bu aşamada gerekli olması halinde teknik destek sağlayarak Rektörlüğün imzasına sunmak,
 
- Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve sonuç raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve asıllarını proje yürütücülerinden temin ve muhafaza etmek,
 
- Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek tekliflerinde Üniversitenin ortak ya da koordinatör olarak yer alması istenen talepler hakkında Rektörlüğe rapor hazırlamak,
 
- Disiplinler arası araştırmaların planlanması veya yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek,
 
- Farklı projelerde yer alması gereken üniversitenin altyapı imkânlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlayıcı yaklaşımlar geliştirmek,
 
- Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak Üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirmek,
 
- Üniversite - Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalar yapmak, sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek ve öneriler kapsamında Üniversitenin öğretim elemanları ve ilgili birimlerini projeler hazırlamaya teşvik etmek,
 
- Araştırmacıların insanlığın birçok sorununa yenilikçi çözümler getirmeyi hedefleyen projeler üretmeleri için farkındalık sağlamak,
 
- Projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir veri tabanının oluşturulmasını sağlamak,
 
- İyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla seminer, panel vb. etkinlik düzenlemek,
 
- Öğretim elemanlarının, idari süreçler ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri, mali konularda periyodik eğitimler düzenlenmesi, projelere ilişkin mali istatistiklerin tutulması ve ilgili birimlere sunulması konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamak,
 
- Ticarileşme (Spin-Off) anlaşmalarının yapılmasını ve bunların yürütülmesinin denetlenmesini sağlamak,
 
- Üniversitenin birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları yayınlamaktır.