image/svg+xml
image/svg+xml

Kurum Hissesi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Yürütücü Kurum/Kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığında, proje maliyetine bağlı olarak projenin tabi olduğu esaslarda belirtilen hususlar çerçevesinde hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır.

 

Proje çalışmalarında kurumun altyapısından yararlanılmaması durumunda (sosyal nitelikli projeler, anket çalışması v.b.) bu projelere kurum hissesi ödenmez.

 

Kurum hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak?

Kurum hissesi proje bütçesinde, TÜBİTAK tarafından hesaplanarak ve mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alır.

 

Kurum Hissesinin mahiyeti, harcama aşamasında araştırmanın fiilen yürütüldüğü Kuruluş yetkilisince Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere belirlenir.

 

Kurum hissesi nasıl gönderilir ve harcanır?

Kurum hissesi, projenin ikinci transfer döneminden itibaren ödenmeye başlanır. Bütçe transfer tablosunda belirlenen dönemlerde diğer ödeneklerle birlikte Kurum Hissesi de proje hesabına transfer edilir.

 

Projenin fiilen yürütüldüğü kuruluş yetkilisinin talebi ve proje yürütücüsünün talep edilen harcamanın Ar-Ge niteliğine ilişkin uygun görüşü ile projenin harcamalara ilişkin tabii olduğu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır.

 

 

TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

 

Kurum Hissesi ve Proje Sonu İşlemleri Madde 14- Kurumun bilimsel araştırmalarında kullanılmak üzere proje bütçesinde yer alan kurum hissesi, projenin gelişme raporları kabul edildikçe, raporun kapsadığı dönem içindeki proje teşvik ikramiyesi dışında kalan proje bütçesinin en fazla %50’si oranında ödenir. Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır. Kurum hissesi harcamalarında, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir. Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir. Aynı kurumda yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi mümkündür.